Direct naar de contentDirect naar de footer

Privacyverklaring

Privacyverklaring van Casino Avifauna (HotelCasino BV)

Het casino van Avifauna opereert onder de officiële naam HotelCasino BV, geregistreerd vergunninghouder bij de KansSpelAutoriteit (KSA), nummer 15042. Voor de leesbaarheid vermelden wij HotelCasino BV voor uw gemak verder onder de naam Casino Avifauna.

Casino Avifauna verwerkt dagelijks informatie over personen. Indien u gebruik maakt van diensten die Casino Avifauna biedt, verwerken wij ook persoonsgegevens van u. In deze privacyverklaring (de “Privacyverklaring”) leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel en hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen. Daarnaast treft u ook overige relevante informatie in het kader van persoonsgegevens aan.

Wij vinden uw privacy belangrijk. Wij verwerken uw persoonsgegevens daarom op een zorgvuldige wijze en houden ons daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

1. Toepasselijkheid Privacyverklaring

De Privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten en handelingen van Casino Avifauna die verband houden met de diensten die zij aanbieden c.q. faciliteren in de ruimste zin van het woord.

De Privacyverklaring is niet van toepassing op de activiteiten die verband houden met sollicitanten en personeel. Daarvoor heeft Casino Avifauna bij Van der Valk Avifauna een afzonderlijke privacyverklaring vastgesteld en gepubliceerd. De Privacyverklaring is tevens niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door partijen waarvan Casino Avifauna uw persoonsgegevens heeft ontvangen (zoals de KSA, verslavingszorg of familieleden), noch op de verwerking door enige andere derde partij. Wij verwijzen wat betreft dergelijke verwerkingen naar de privacyverklaring van deze organisaties.

2. Aanvaarding verweking van persoonsgegevens

Door (Cruks)registratie voor-, of door gebruik te maken van, onze producten of diensten bevestigt u dat u kennis heeft genomen van de inhoud van de Privacyverklaring en dat u akkoord bent met de wijze van verwerking van persoonsgegevens door Casino Avifauna zoals in de Privacyverklaring is beschreven.

In die situaties waar Casino Avifauna vanuit toepasselijke privacywet- en regelgeving verplicht is om voor de verwerking van uw persoonsgegevens expliciet toestemming te vragen en u deze toestemming verstrekt, aanvaardt u eveneens akkoord te gaan met hetgeen in deze Privacyverklaring is beschreven.

3. Aard, doel en grondslag van de verwerkingen van persoonsgegevens

Casino Avifauna verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke verwerkingen voor welke doeleinden plaatsvinden.

a. Verplichte toetsing CRUKS
Vanaf 01 oktober 2021 zijn alle SpeelautomatenHallen, waaronder ook Casino Avifauna, verplicht het zogenaamde Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS) te raadplegen . Bij uw eerste binnenkomst in Casino Avifauna hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Het betreft uw naam, geboortedatum, en BSN-nummer. Dit wordt automatisch gegenereerd via uw geldige paspoort, ID-bewijs of rijbewijs. Ouder uitgegeven geldige ID-bewijzen worden handmatig door onze medewerk(st)er ingevoerd. Via het systeem ACARAT van onze provider, Gidpro versleutelt de KSA een unieke persoonlijke CRUKS-code. Met deze CRUKS-code wordt na elk vervolgbezoek getoetst of u in het register bent pgenomen.

Indien U vermeld staat in dit register, mogen wij u voor (on)bepaalde tijd niet toelaten. Uw BSN-nummer zal ten alle tijden direct na initiële toetsing van de CRUKS-code worden vernietigd en is verder niet zichtbaar en/of opgeslagen.

b. Entree loterijen
Indien u gebruik maakt van onze gratis periodieke entree-loterijen verzamelen wij persoonsgegevens van u (zoals naam, telefoonnummer of emailadres). Deze hebben wij nodig om bij de trekking de rechtmatige winnaar te benaderen. Aansluitend worden deze loten middels een papierversnipperaar vernietigd. Uw gegevens worden nergens opgeslagen en worden ook niet voor verdere promotionele activiteiten gebruikt.

c. Loyalty programma's
Casino Avifauna maakt ten tijde van deze publicatie (juli 2023) geen enkel gebruik van een loyalty programma in de ruimste zin van het woord.

d. Contactverzoeken, klachten en ideeën-box
Indien u met ons contact op wenst te nemen omdat u een vraag, tip, klacht of andere mededeling hebt over onze dienstverlening in Casino Avifauna, zullen wij uw contactgegevens vragen zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Indien u een online review of klacht plaatst op onze website(s) , op sociale media over ons casino, ontvangen wij deze via het daarvoor gebruikte kanaal. Wij kunnen deze informatie gebruiken om met u in contact te treden over uw klacht, tip of commentaar over onze dienstverlening.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang (verbetering diensten en klachtenbeleid) om deze gegevens te verwerken. Door contactverzoeken of het achterlaten van uw gegevens via de contactformulier(en), website(s) etc. verleent u ons toestemming om met u contact op te nemen

e. Beveiliging
Ons Casino, hotel, restaurants en parkeerterrein zijn voorzien van camera-beveiliging om de veiligheid van onze gasten, medewerkers en bezittingen te bevorderen en diefstal en andere onregelmatigheden tegen te gaan.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang (beveiliging) om deze gegevens te verwerken. Beelden worden enkel en alleen nagekeken bij (vermoeden) van noodzaak. Alle beelden worden na de wettelijke bewaar termijn van 28 dagen automatisch vernietigd.

f. Prijsvragen (Promotionele Kansspelen)
Casino Avifauna organiseert soms ludieke prijsvragen en (win)acties via sociale media. Indien u reageert of meedoet, vragen wij naar uw naam- en contactgegevens. Deze worden gebruikt om de prijswinnaars op de hoogte te stellen, de actie uit te voeren en de respons op de actie te meten. Wij maken gebruik van uw toestemming om deze gegevens te verwerken.

g. Sociale media
Casino Avifauna is op sociale media te vinden, zoals op Facebook en Instagram. Casino Avifauna gebruikt social media plug-ins op haar website. Wanneer u op één van deze knoppen klikt en u zich registreert met uw social media account, verleent u toestemming voor het plaatsen van cookies en wordt informatie (naam, geslacht, woonplaats, geboortedatum, profiel) met ons gedeeld.

h. Zwarte lijst
Casino Avifauna hanteert naast CRUKS een zwarte lijst beleid om overlast en criminaliteit in haar casino tegen te gaan. Casino Avifauna heeft daarom een gerechtvaardigd belang voor deze gegevensverwerking.

Op basis van dit beleid kan Casino Avifauna in uitzonderlijke gevallen besluiten om een gast voor (on)bepaalde tijd de toegang tot haar casino en terrein te weigeren. Dit kan bijvoorbeeld in het geval van het plegen van fraude, veroorzaken van overlast, overtreding van huisregels, het toebrengen van schade aan eigendommen van andere gasten of medewerkers van Casino Avifauna, het toebrengen van letsel aan andere gasten en/of medewerkers van Casino Avifauna of ander onbehoorlijk gedrag.

Casino Avifauna hanteert een strikt en zorgvuldig beleid rond de gegevensverwerking en de gegevensbeveiliging van de zwarte lijst. De normale privacy rechten van een betrokkene zijn hierop onverkort van toepassing (verwezen wordt naar hoofdstuk 7 van de Privacyverklaring).

i. Verwerking van gegevens van minderjarigen
Casino Avifauna hanteert een minimum leeftijd van 21+ bij binnenkomst. Derhalve registreert Casino Avifauna geen enkele gegevens van minderjarigen.

j. Verwerking van gegevens ten behoeve van corona-maatregelen (indien van toepassing)
Door (actuele) overheidsmaatregelen, zijn wij als casino verplicht om bij al onze gasten een gezondheidscheck te doen en bepaalde gegevens te registreren en te bewaren. Het betreft de volledige naam, het e-mailadres, het telefoonnummer en de datum van uw bezoek. Met uw toestemming bewaren wij ook voor maximaal 14 dagen uw antwoord naar aanleiding van voormelde gezondheidscheck. Deze gegevens worden na de bewaartermijn van 14 dagen middels versnipperaar vernietigd.

4. Beveiliging en maatregelen

Wij hanteren een hoog niveau van beveiliging van gastgegevens. Gegevens van gasten worden versleuteld opgeslagen. Toegang tot gegevens door medewerkers van Casino Avifauna geschiedt op basis van noodzakelijkheid gegeven de functie van de betreffende medewerkers (Need to know principe). Casino Avifauna toetst periodiek de beveiliging van haar gegevensverwerkingen en onderliggende IT systemen. Ingeval van uitbesteding van gegevensverwerkende processen aan derde partijen maken wij met deze partijen afspraken over adequate beveiliging van de persoonsgegevens. De getroffen maatregelen zijn in lijn met geldende privacy wet- en regelgeving. Absolute (100%) beveiliging van persoonsgegevens kan echter niet worden gegarandeerd. Als er ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvindt, zullen wij maatregelen treffen om de gevolgen voor uw privacy zoveel mogelijk te beperken.

5. Aansprakelijkheid

Gelet op het hiervoor onder punt 4 vermelde kan Casino Avifauna niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk worden gehouden voor ongeoorloofde, onbevoegde of ongewilde verwerking en/of toegang tot persoonsgegevens die niet aan Casino Avifauna kan worden toegerekend. Tevens zijn wij niet verantwoordelijk voor de handelingen of nalaten door derde(n) waarmee wij samenwerken of waarnaar wij op onze website(s) of anderszins verwijzen. De desbetreffende derden vallen niet onder deze Privacyverklaring en wij raden dan ook aan om de privacy verklaringen van deze derde partijen op de websites zorgvuldig te lezen. In al de hiervoor genoemde gevallen accepteert Casino Avifauna geen aansprakelijkheid en bestaat er geen recht op schadevergoeding, nakoming of enige andere aanspraak jegens Casino Avifauna.

Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat
de site onjuiste informatie bevat. Casino Avifauna kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

6. Uw rechten

Als gast van Casino Avifauna of bezoeker van één van onze websites kunt u een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar, beperking of overdracht van de persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een verleende toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

a. Recht op inzage

U hebt het recht om aan Casino Avifauna te vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Als wij gegevens van u verwerken hebt u het recht om inzage te krijgen in de betreffende persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking, eventuele bronnen of ontvangers van deze persoonsgegevens en de bewaartermijn.

b. Recht op rectificatie

Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kunt u een verzoek indienen om dit te corrigeren.

c. Recht op verwijdering

U kunt ons verzoeken om door ons verzamelde persoonsgegevens van u te verwijderen in de volgende gevallen:

 • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld of anderszins verwerkt;
 • indien de toestemming op basis waarvan de verwerking geschiedt door u is ingetrokken;
 • de persoonsgegevens worden door ons onrechtmatig verwerkt;
 • wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
 • wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten.

d. Recht op beperking

Als u een onjuistheid in uw persoonsgegevens hebt gemeld bij ons of als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zolang we uw verzoek in behandeling hebben. U kunt ons ook om beperking van de verwerking verzoeken als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden en u deze nodig hebt voor een rechtsvordering.

e. Recht op overdraagbaarheid

Indien de verwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Ook kunt u ons vragen deze gegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

f. Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt of als wij uw persoonsgegevens gebruiken voor directe marketingdoeleinden.

Uitoefenen rechten

Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kan dit alleen door een e-mail te zenden aan het e-mailadres (zie Hoofdstuk 7 van de Privacyverklaring). Uw verzoek dient aan de wettelijke vereisten te voldoen. Wij kunnen verlangen dat u zich identificeert voordat we een verzoek in behandeling nemen. Casino Avifauna zal u binnen vier weken informeren over haar besluit, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog meer tijd nodig hebben.

Houd er rekening mee dat Casino Avifauna onder omstandigheden of op basis van de toepasselijke (privacy) wet- en regelgeving geheel of gedeeltelijk kan weigeren aan uw verzoek te voldoen.

7. Contact en identificatie

Voor overige vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met Casino Avifauna. Deze contactgegevens treft u aan op de Bijlage 1 bij de Privacyverklaring. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en om welk verzoek het gaat zodat wij binnen de daarvoor geldende termijnen kunnen reageren. Desgewenst kunt u ook een klachtenprocedure starten bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht en kan besluiten om de klacht verder in behandeling te nemen.

Voor vragen over deze Privacyverklaring kunt u opnemen met:

Casino Avifauna

T.a.v. de Privacy Coördinator

Hoorn 65

2404 HG Alphen aan den Rijn

AVG@avifauna.valk.nl

0172-487575

8. Wijziging van de Privacyverklaring

Casino Avifauna kan wijzigingen aanbrengen in de Privacyverklaring. Wijzigingen van de Privacyverklaring zullen direct via de website(s) worden vermeld en zijn onmiddellijk, integraal en onverkort van toepassing op het privacy beleid van Casino Avifauna. Casino Avifauna raadt daarom aan om regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de Privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank.

Versie juli 2023

Dagelijks geopend

 • Van 10.00 - 02.00 uur
 • Gratis entree & parkeren
 • Ruim spelaanbod
 • Gratis hapje & drankje
 • Entree 21+
 • Promoties 24+
 • Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+